La correcta gestió de residus en les empreses, un benefici per a tots

Gestió de residus en empreses. Reciclar o reutilitzar amb Ecotècnic

Valorar els residus com a recursos a reutilitzar o reciclar, i eliminar-los de forma segura quan correspongui, són regles a tenir en compte en l’estratègia empresarial, ja que formen part d’un creixement intel·ligent, aporten estalvi, competitivitat i una bona imatge, en una societat que cada vegada valora més la necessitat de respecte al medi ambient.

Una correcta gestió de residus, que comença per no generar-los,  pot aportar nombrosos beneficis a les  empreses: per exemple, una major eficiència en tots els seus processos, la reducció del consum de recursos i energia, la millora de la seva imatge corporativa i per tot això, un increment de la competitivitat a llarg termini. Sense oblidar, clar, el valor que té aquesta responsabilitat empresarial en la millora de la protecció del medi ambient.

Cada vegada són més les empreses que ho veuen així i prioritzen unes bones pràctiques en la gestió dels seus residus, que els permeten, a més, complir amb les normatives que regulen aquest tema.

Totes les activitats generen algun tipus de residu en quantitats i característiques molt diverses però, en tots els casos, mereix la pena conèixer-los i planificar la seva correcta gestió com a part de l’activitat.

Identificar i classificar els residus

Per poder definir un pla de gestió de residus en l’empresa el primer pas seria identificar-los tots, quantificar-los i saber classificar-los. Les persones designades per a aquesta tasca han de poder distingir si es tracta de residus perillosos o no, per poder saber les mesures específiques que és necessari aplicar-los.

Aquest tema és de gran importància,  ja que la classificació d’un residu com a perillós comporta una sèrie d’obligacions legals quant al seu etiquetatge, envasat, mescla, emmagatzematge i transport. A nivell de la UE, la classificació dels residus com a perillosos o no perillosos s’ha especificat en la Llista europea de residus (Llista de codis LER). També la REVISIÓ DEL PLA NACIONAL DE RESIDUS D’ANDORRA (PNR) 2017-2020 proporciona unes directrius bàsiques per classificar un residu com a perillós o no.
El Govern d’Andorra va aprovar el 9 de novembre del 2016 la tercera revisió del Pla nacional de Residus pel període 2017-2020 tal com marca l’article 11 de la Llei 25/2004 de residus que fa menció de la necessitat de revisar els objectius establerts al PNR cada 5 anys.
Aquest tercera revisió permet:
– Actualitzar el marc normatiu referent al tema dels residus.
– Avaluar la gestió feta durant el període anterior.
– Definir les línies d’actuació i els objectius per al període 2017-2020.
– Prioritzar les actuacions previstes pels propers anys, en els que s’ha insistit en les accions de prevenció de residus.

A més del nivell de perillositat, la persona que gestioni els residus ha de poder identificar el seu origen i efectes sobre la salut i el medi ambient, així com poder tipificar-los, per exemple si es tracta de Residus sòlids urbans (RSU), Residus industrials (RI) o Residus especials (RE), i conèixer com ha d’eliminar-se de forma segura cadascun d’ells, segons la normativa vigent.

Reduir, reutilitzar i reciclar

El pla de gestió de residus d’una empresa pot variar molt segons el tipus d’activitat i de la normativa autonòmica a la qual hagi de sotmetre’s, però en la majoria dels casos existeixen uns principis generals comuns: reduir, reutilitzar i reciclar.

Especialment reduir la producció de residus sempre aplica, així que conscienciar-se i formar-se per generar la menor quantitat de residus possible és el primer pas que tindria de donar una organització per aconseguir una correcta gestió dels mateixos. En el cas dels residus que no siguin evitables, tindrien ser el més fàcilment reciclables i el menys perillosos possible, per la qual cosa un altre pas important és analitzar què materials s’estan utilitzant en els processos de producció i veure si existeixen alternatives que siguin més sostenibles.

A més d’uns objectius per minimitzar la producció de residus, l’empresa tindria de contemplar també les accions necessàries per aconseguir recuperar matèries primeres i materials considerats residus, que puguin ser reutilitzats o reintroduits en el procés productiu propi o en altres processos d’altres indústries.

Finalment han de contemplar-se les accions necessàries per realitzar un correcte reciclat dels residus que no puguin ser reutilitzats o facilitar la seva valorització material o energètica, una opció cada vegada més  acceptada amb la qual s’aconsegueix donar als residus un valor econòmic, reduir el volum dels quals acaben en l’abocador i disminuir el consum de recursos.

Un benefici per a tots

En el cas de moltes empreses la gestió de residus no és una opció sinó una obligació que els ve imposada per llei. Però, fins i tot en aquelles que no tenen l’obligació de realitzar un procés d’aquest tipus és una opció a tenir en compte. Implantar un pla de gestió de residus pot veure’s com un cost, però, si la gestió és bona, aquesta activitat pot ajudar a optimitzar l’eficiència dels processos, reduir el consum de recursos i generar un rendiment econòmic, així com una imatge corporativa associada al valor de la sostenibilitat.

I, més enllà de l’aspecte econòmic, una bona gestió dels residus redunda en benefici de tots, ajudant a preservar el medi ambient i protegint la nostra salut.

Font: higieneambiental.com

CURS ONLINE: CURS DE CAPACITACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS

Actualment ECOTÈCNIC ofereix un curs online de Gestió de residus, que permet aprendre a identificar qualsevol tipus de residu, el seu origen i producció, així com els seus efectes sobre la salut i el medi ambient. En ell també s’informa sobre la legislació aplicable a Andorra i les obligacions de les empreses en matèria de gestió i control de residus, per poder donar-los el tractament adequat.

Create your account