Gestió de residus

gestió de residus a Andorra- Ecotècnic Andorra

Ecotècnic ofereix un servei de gestió de residus a Andorra, que va més enllà d’una simple recollida de residus i transport fins a la planta de tractament. Tramitem tots els documents per a que els centres regularitzin la seva situació d’acord amb la normativa vigent. Es procura que la gestió de residus no interfereixi en l’activitat principal del client, i se l’assessora per a que es compleixi la legislació de la forma més rentable possible.

Residus perillosos

El nostre servei de gestió de residus perillosos contempla la recol·lecció, transport i tractament amb tecnologies d’avantguarda que garanteixen un maneig de les deixalles de manera segura, dins de les nostres diverses instal·lacions de tractament a Andorra o fora del país.
Els residus perillosos cobreixen una àmplia varietat de tipus que poden causar danys ambientals o humans, com ara materials àcids i alcalins, solvents, deixalles líquides, bateries, tubs fluorescents, cilindres pressuritzats, deixalles de garatges, olis, adhesius, efluents i materials radioactius de baix nivell.

Residus sanitaris i hospitalaris

Ecotècnic és una empresa especialitzada en la gestió de residus sanitaris i hospitalaris i en la prestació de serveis especialitzats en el sector sanitari i veterinari.
Oferim un servei de qualitat, resolent qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en matèria de residus sanitaris, a més d’un assessorament constant sobre possibles canvis en la normativa i els seus deures com a productor de residus sanitaris.

 1. Residus del GRUP II: Aquest grup de residus inclou: material de cures, robes i material d’un sol ús bruts (amb sang, secrecions o excrecions), recipients de drenatge buits, bosses buides d’orina, de sang o d’altres líquids biològics, filtres de diàlisi, tubuladures, guixos, cotons, gases, mascaretes, bates, guants i altres tèxtils d’un sol ús, etc.
  Gestió dins del centre: per aquests residus s’utilitzen bosses grogues homologades amb la inscripció “Residus sanitaris del Grup II”i es llencen en els contenidors municipals de rebuig.
  Ecotècnic us proporciona bosses homologades per a aquest ús.
 2. Residus del GRUP III: Aquest grup de residus inclou: agulles i material punxant i tallant, vacunes vives atenuades, sang i hemoderivats en forma líquida (continguts en recipients), residus anatòmics (excepte els cadàvers), cultius i reserves d’agents infecciosos.
  Gestió dins del centre: aquests residus s’han de gestionar en contenidors homologats per a aquesta finalitat. Aquests contenidors s’han de recollir per un transportista autoritzat.
 3. Residus del Grup V: Aquest grup de residus inclou les restes de medicaments que no són aptes per la seva comercialització, administració o consum per motius diversos. En general fa referència als medicaments caducats, als alterats i als que no presentin les especificacions adequades.

Transport i gestió de residus càrnics

La nostra finalitat és establir l’òptim tractament dels subproductes animals no destinats a consum humà, tant carnis com de peix, i de cara a donar una solució a la problemàtica mediambiental.
Facilitem la recollida dels mateixos a les polleries, triperies, carnisseries, peixateries, mercats, supermercats, botigues de carrer, sales d’especejament i d’elaboració, així com als centres de distribució.
El maneig dels residus o subproductes els realitzem complint els criteris ambientals més exigents amb vistes a incrementar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Altres serveis

Desinfecció

Tècnica de sanejament que té com a finalitat la destrucció de microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous) en tots els ambients

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Selfaudit APP

Eina per fer controls i auditories del lloc de treball. L’usuari pot crear els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account