Gestió de residus

gestió de residus a Andorra- Ecotècnic Andorra

Ecotècnic ofereix un servei de gestió de residus a Andorra, que va més enllà d’una simple recollida de residus i transport fins a la planta de tractament. Tramitem tots els documents per a que els centres regularitzin la seva situació d’acord amb la normativa vigent. Es procura que la gestió de residus no interfereixi en l’activitat principal del client, i se l’assessora per a que es compleixi la legislació de la forma més rentable possible.

Residus perillosos

El nostre servei de gestió de residus perillosos contempla la recol·lecció, transport i tractament amb tecnologies d’avantguarda que garanteixen un maneig de les deixalles de manera segura, dins de les nostres diverses instal·lacions de tractament a Andorra o fora del país.
Els residus perillosos cobreixen una àmplia varietat de tipus que poden causar danys ambientals o humans, com ara materials àcids i alcalins, solvents, deixalles líquides, bateries, tubs fluorescents, cilindres pressuritzats, deixalles de garatges, olis, adhesius, efluents i materials radioactius de baix nivell.

Residus sanitaris i hospitalaris

Ecotècnic és una empresa especialitzada en la gestió de residus sanitaris i hospitalaris i en la prestació de serveis especialitzats en el sector sanitari i veterinari.
Oferim un servei de qualitat, resolent qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en matèria de residus sanitaris, a més d’un assessorament constant sobre possibles canvis en la normativa i els seus deures com a productor de residus sanitaris.

 1. Residus del GRUP II: Aquest grup de residus inclou: material de cures, robes i material d’un sol ús bruts (amb sang, secrecions o excrecions), recipients de drenatge buits, bosses buides d’orina, de sang o d’altres líquids biològics, filtres de diàlisi, tubuladures, guixos, cotons, gases, mascaretes, bates, guants i altres tèxtils d’un sol ús, etc.
  Gestió dins del centre: per aquests residus s’utilitzen bosses grogues homologades amb la inscripció “Residus sanitaris del Grup II”i es llencen en els contenidors municipals de rebuig.
  Ecotècnic us proporciona bosses homologades per a aquest ús.
 2. Residus del GRUP III: Aquest grup de residus inclou: agulles i material punxant i tallant, vacunes vives atenuades, sang i hemoderivats en forma líquida (continguts en recipients), residus anatòmics (excepte els cadàvers), cultius i reserves d’agents infecciosos.
  Gestió dins del centre: aquests residus s’han de gestionar en contenidors homologats per a aquesta finalitat. Aquests contenidors s’han de recollir per un transportista autoritzat.
 3. Residus del Grup V: Aquest grup de residus inclou les restes de medicaments que no són aptes per la seva comercialització, administració o consum per motius diversos. En general fa referència als medicaments caducats, als alterats i als que no presentin les especificacions adequades.

Transport i gestió de residus càrnics

La nostra finalitat és establir l’òptim tractament dels subproductes animals no destinats a consum humà, tant carnis com de peix, i de cara a donar una solució a la problemàtica mediambiental.
Facilitem la recollida dels mateixos a les polleries, triperies, carnisseries, peixateries, mercats, supermercats, botigues de carrer, sales d’especejament i d’elaboració, així com als centres de distribució.
El maneig dels residus o subproductes els realitzem complint els criteris ambientals més exigents amb vistes a incrementar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Altres serveis

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Biomassa

Fem instal·lacions de biomassa, venda i subministrament de pèl·let, oferim una àmplia gamma de calderes i estufes...

Control integrat de plagues

Prevenció per evitar plagues, seguiment de les plagues... són alguns dels serveis del control integrat que oferim a Ecotècnic

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account