Gestió ambiental

Estany de tristaina Andorra departament de gestió ambiental andorra- Ecotècnic Andorra

El departament de gestió ambiental es dedica a la gestió integral de qualsevol tipus de projecte, treball o actuació en matèria de medi ambient. Però també s’ofereix un servei d’assessorament i consultoria mediambiental, informant-vos i orientant-vos del procediments a seguir per al compliment de la legislació.

Treballem en una gran diversitat d’espais, tan naturals, industrials, particulars,  abocadors, depuradores o rius, donant serveis tant al sector públic com privat.

Entre els serveis del departament de gestió ambiental s’inclouen:

 • Per activitats potencialment contaminants
 • Per al sector de l’automòbil
 • Per al sector de la restauració

Quan?

 • Per a noves obertures comercials
 • Canvis de nom
 • Modificacions
 • Ampliacions
 • Baixa
 • Per donar d’alta un comerç com a productor de residus perillosos
 • Per autoritzar un gestor privat de residus: ja sigui entitat de tractament, d’emmagatzematge o transportista.
 • Per sol·licitar la posada en funcionament d’una activitat de tractament de residus
 • Per renovar l’autorització d’un centre de tractament o emmagatzematge de residus

La majoria dels residus destinats a valorització o a un tractament previ abans de la seva eliminació, han de ser exportats fora del país per la seva correcta gestió. Cada tipologia de residus a traslladar requereix de l’autorització prèvia de l’Administració competent. Per això, Ecotècnic et dona un cop de mà en la redacció i tramitació de tota la documentació per a facilitar-te el procés.

 • Per a la celebració de curses esportives
 • Per a l’autorització d’una activitat potencialment contaminant per a l’atmosfera
 • Per a qualsevol tipus d’obra de construcció que impliqui la modificació del terreny

Per fer un seguiment i control del desenvolupament d’un projecte que hagi causat un impacte sobre el medi ambient.

On?

 • En camps de tir (antics o actuals)
 • En abocadors (clausurats o en funcionament)
 • En qualsevol tipus d’obra de construcció que impliqui la modificació del terreny

Vols quantificar l’impacte sobre el medi ambient que genera la teva activitat (sigui pública o privada) o la celebració d’un esdeveniment (concerts, espectacles, curses esportives, etc.)? Nosaltres t’ajudem!

El càlcul de la petjada de carboni és un indicador de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, els quals contribueixen a l’escalfament global. Per això i per a esdevenir més sostenibles, el primer pas es conèixer-la, per llavors plantejar objectius i establir accions per a reduir-la.

Controls i seguiments en l’àmbit d’aigües o aire requerits per l’administració

 • Per activitats potencialment contaminants
 • Per al sector de l’automòbil
 • Per al sector de la restauració

Elaborem estudis d’investigació de sòls i/o aigües subterrànies contaminades (per metalls, hidrocarburs…):

 • Estudis de diagnòstic de la situació inicial del sòl
 • Informe d’avaluació de riscos
 • Projectes de remediació de sòls i/o aigües subterrànies contaminades

Actualment, els habitants de ciutats passen entre un 60 i 80 % del seu temps en espais tancats, raó per la qual la qualitat de l’aire ambient esdevé un factor clau per al control de la salut, el confort i el benestar de les persones.

Per això, Ecotècnic disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per portar a terme estudis d’avaluació de la qualitat dels ambients interiors, a partir de l’anàlisi de paràmetres químics, biològics o físics.

Espais d’especial interès à hospitals, escoles, oficines, edificis públics, gimnasos…

L’emissió de contaminants a l’atmosfera, procedents tan de fonts naturals com antropogèniques, poden influir greument en la salut de les persones, en la degradació de materials i éssers vius, i en el funcionament dels ecosistemes. Per aquesta raó, la regulació i control de certs contaminants resulta fonamental per a reduir-ne els efectes perjudicials.

Aquest control es produeix mitjançant la restricció de l’ús de determinants contaminants, o bé, amb la regulació de les activitats potencialment contaminants, les quals estan sotmeses a rigorosos controls per a caracteritzar i quantificar les seves emissions  És aquí on Ecotècnic pot donar-te un cop de mà!

Quantifiquem les emissions gasoses, matèria particulada i vapors que es produeixen com a resultat del desenvolupament d’una activitat, i t’ajudem a tramitar tota la documentació necessària per a que puguis exercir el teu negoci.

 • Per activitats generadores d’alt nivells de soroll, com: bars, restaurants, cinemes, teatres, sales de festa, discoteques, obres públiques o privades, serralleries, o altres indústries o fàbriques
 • Per estudis d’avaluació de l’impacte acústic

En tots aquests serveis…

 • Assessorem al client a l’inici per informar-lo de tots els passos que s’han de seguir i dels requisits que ha de complir per garantir el respecte a la legislació.
 • Elaborem tota la documentació (memòries tècniques, informes, autocontrols, etc.)
 • Presentem tota la documentació a l’Administració competent.
 • Realitzem un seguiment continu de l’expedient per agilitzar la seva tramitació i informar al client del seu estat.

Altres serveis

Selfaudit APP

Eina per fer controls i auditories del lloc de treball. L’usuari pot crear els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

Enginyeria de l’aigua

Tractaments de potabilització i condicionament de l’aigua, peritatges, mesura de cabals, detecció de fuites per correlació, assessorament tècnic...

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account