Gestió ambiental

Estany de tristaina Andorra departament de gestió ambiental andorra- Ecotècnic Andorra

El departament de gestió ambiental es dedica a la gestió integral de qualsevol tipus de projecte, treball o actuació en matèria de medi ambient. Però també s’ofereix un servei d’assessorament i consultoria mediambiental, informant-vos i orientant-vos del procediments a seguir per al compliment de la legislació.

Treballem en una gran diversitat d’espais, tan naturals, industrials, particulars,  abocadors, depuradores o rius, donant serveis tant al sector públic com privat.

Entre els serveis del departament de gestió ambiental s’inclouen:

 • Per activitats potencialment contaminants
 • Per al sector de l’automòbil
 • Per al sector de la restauració

Quan?

 • Per a noves obertures comercials
 • Canvis de nom
 • Modificacions
 • Ampliacions
 • Baixa
 • Per donar d’alta un comerç com a productor de residus perillosos
 • Per autoritzar un gestor privat de residus: ja sigui entitat de tractament, d’emmagatzematge o transportista.
 • Per sol·licitar la posada en funcionament d’una activitat de tractament de residus
 • Per renovar l’autorització d’un centre de tractament o emmagatzematge de residus

La majoria dels residus destinats a valorització o a un tractament previ abans de la seva eliminació, han de ser exportats fora del país per la seva correcta gestió. Cada tipologia de residus a traslladar requereix de l’autorització prèvia de l’Administració competent. Per això, Ecotècnic et dona un cop de mà en la redacció i tramitació de tota la documentació per a facilitar-te el procés.

 • Per a la celebració de curses esportives
 • Per a l’autorització d’una activitat potencialment contaminant per a l’atmosfera
 • Per a qualsevol tipus d’obra de construcció que impliqui la modificació del terreny

Per fer un seguiment i control del desenvolupament d’un projecte que hagi causat un impacte sobre el medi ambient.

On?

 • En camps de tir (antics o actuals)
 • En abocadors (clausurats o en funcionament)
 • En qualsevol tipus d’obra de construcció que impliqui la modificació del terreny

Vols quantificar l’impacte sobre el medi ambient que genera la teva activitat (sigui pública o privada) o la celebració d’un esdeveniment (concerts, espectacles, curses esportives, etc.)? Nosaltres t’ajudem!

El càlcul de la petjada de carboni és un indicador de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, els quals contribueixen a l’escalfament global. Per això i per a esdevenir més sostenibles, el primer pas es conèixer-la, per llavors plantejar objectius i establir accions per a reduir-la.

Controls i seguiments en l’àmbit d’aigües o aire requerits per l’administració

 • Per activitats potencialment contaminants
 • Per al sector de l’automòbil
 • Per al sector de la restauració

Elaborem estudis d’investigació de sòls i/o aigües subterrànies contaminades (per metalls, hidrocarburs…):

 • Estudis de diagnòstic de la situació inicial del sòl
 • Informe d’avaluació de riscos
 • Projectes de remediació de sòls i/o aigües subterrànies contaminades

Actualment, els habitants de ciutats passen entre un 60 i 80 % del seu temps en espais tancats, raó per la qual la qualitat de l’aire ambient esdevé un factor clau per al control de la salut, el confort i el benestar de les persones.

Per això, Ecotècnic disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per portar a terme estudis d’avaluació de la qualitat dels ambients interiors, a partir de l’anàlisi de paràmetres químics, biològics o físics.

Espais d’especial interès à hospitals, escoles, oficines, edificis públics, gimnasos…

L’emissió de contaminants a l’atmosfera, procedents tan de fonts naturals com antropogèniques, poden influir greument en la salut de les persones, en la degradació de materials i éssers vius, i en el funcionament dels ecosistemes. Per aquesta raó, la regulació i control de certs contaminants resulta fonamental per a reduir-ne els efectes perjudicials.

Aquest control es produeix mitjançant la restricció de l’ús de determinants contaminants, o bé, amb la regulació de les activitats potencialment contaminants, les quals estan sotmeses a rigorosos controls per a caracteritzar i quantificar les seves emissions  És aquí on Ecotècnic pot donar-te un cop de mà!

Quantifiquem les emissions gasoses, matèria particulada i vapors que es produeixen com a resultat del desenvolupament d’una activitat, i t’ajudem a tramitar tota la documentació necessària per a que puguis exercir el teu negoci.

 • Per activitats generadores d’alt nivells de soroll, com: bars, restaurants, cinemes, teatres, sales de festa, discoteques, obres públiques o privades, serralleries, o altres indústries o fàbriques
 • Per estudis d’avaluació de l’impacte acústic

En tots aquests serveis…

 • Assessorem al client a l’inici per informar-lo de tots els passos que s’han de seguir i dels requisits que ha de complir per garantir el respecte a la legislació.
 • Elaborem tota la documentació (memòries tècniques, informes, autocontrols, etc.)
 • Presentem tota la documentació a l’Administració competent.
 • Realitzem un seguiment continu de l’expedient per agilitzar la seva tramitació i informar al client del seu estat.

Altres serveis

Control de plagues urbanes

Som experts en el control integral de plagues urbanes, fent servir productes respectuosos amb el medi ambient, la salut de les persones i animals...

Desinsectació

Identifiquem i fem una inspecció inicial, mantenim una avaluació de les zones tractades i assessorem sobre les mesures de desinsectació existents

Seguretat alimentària

Plans d’autocontrol alimentari, assessorament sobre seguretat i auditories alimentàries, verificació de la seguretat de la cadena alimentària...

Més informació

Vols informació personalitzada? Contacta amb nosaltres sense compromís!

  Create your account